a 再探當代針灸大成數位典藏計畫 3D穴道物件


關於人體穴道3D物件

穴道3D物件    
  合谷穴
   
  合谷穴
   
  合谷穴
   
  合谷穴
   
  合谷穴
   
  合谷穴
   
  合谷穴
   
 

本網站建立符合人體詳細解剖學的3D物件成,及虛擬實境銅人查詢系統,與穴道詳細解剖學的虛擬實境瀏覽系統,這是繼宋朝王惟一建立銅人後,再造針灸歷史的新一頁,因為電腦科技發達的這個世紀,中國人早該創新出屬於這個時代適用且實用的銅人了,本研究希望能夠完成符合人體解剖學的3D虛擬實境線上銅人查詢系統,讓針灸學習者可以使用滑鼠來虛擬實境轉動放大縮小,或是觀看穴道內部血管神經與骨骼,並且可以即時觀看相關的穴道後設資料還有實際扎針影片。

人體穴道3D物件